Obchodnı́ podmı́nky programu Právo na Úspěch

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi těmito smluvními stranami kupní smlouvy
Expertainment s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 17, IČ: 3461360, vedená v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 232089

Na straně jedné jako prodávající a

a na straně druhé jakýkoliv člověk nebo korporace jako kupující.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito všeobecnými ibchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a řídí se příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.2 Předmětem koupě je prodej online kurzu Právo na Úspěch (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.pravonauspech.cz cz/cs/objednavka.

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jakož i škody či jiné újmy jsou pouze odpovědností kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.pravonauspech.cz/cs/objednavka. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.pravonauspech.cz/cs/objednavka. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.pravonauspech.cz/cs/objednavka obchodní společnosti Expertainment s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové http://www.pravonauspech.cz/cs/objednavka najdete všechny ceny služeb.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Možnosti plateb:

Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb malého rozsahu společnosti Clipsan s.r.o. IČ: 28045998 s licencí od České národní banky.

3.4 Forma platby:
Platba je možná jednorázově, případně je umožněno uhradit platbu prostřednictvím 3 plateb, jejichž výše je uvedena v objednávce.

3.5 Bonusy

Všechny bonusy, na které máte nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději
v den skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

3.6 Stornopoplatky

V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny nebo některé její části má prodávající právo na smluvní pokutu (stornopoplatek) ve výši 100% do té doby uhrazené části kupní ceny. Uplatnění smluvní pokuty prodávající sdělí kupujícímu zpravidla zároveň s odstoupením od smlouvy.

4. Záruka vrácení peněz

4.1 Na své produkty společnost Expertnaiment s.r.o. poskytuje záruku vrácení peněz.

4.2 Po objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 45 dnů od začátku kurzu tzn. 25.12.2014. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: podpora@pravonauspech.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online kurzem.

5. Záruka výsledků

5.1 Pokud bude kupující dělat vše, co je obsahem kurzu, bude vykonávat všechny úkoly, a využívat přiložené nástroje a přesto nebude dosahovat žádaných výsledků, může požádat o vrácení peněz.

5. 2 Aby vznikl na čerpání záruky nárok, musí kupující (účastník kurzu) plnit všechny zadané úkoly.

5. 3 Délka záruky výsledků je 90 dní od začátku kurzu, tzn. do 30.1.2015. Pokud kupující má na tuto záruku výsledků nárok, je povinen do konce této lhůty požádat emailem na adresu podpora@pravonauspech.cz o vrácení peněz. Současně je potřeba přiložit důvody a důkazy toho, že sdělované a nabídnuté informace a nástroje nefungují.

5. 4 Jako relevantní důvody pro nárok na vrácení peněz lze uznat, že kupující své problémy komunikuje opakovaně na webinářích, komentářích v placené sekci a případných setkáních. Pokud tak nečiní, nemá na vrácení peněz nárok.

6. Sankce

6.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení.

6.2 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Okamžikem odstoupení bude kupujícímu znemožněn přístup do placené sekce.

7. Odpovědnost

7.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

8. Ochrana údajů

8.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost Právo na úspěch s.r.o. se zavazuje plně
respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena
proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na adrese: http://www.pravonauspech.cz/cs/objednavka.

8.4 Zároveň kupující uzavřením této smlouvy uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.10. 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.pravonauspech.cz/cs/objednavka., popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Expertainment s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.pravonauspech.cz/cs/objednavka a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.